Arbejdsmiljørådgiveren

Arbejdsmiljørådgiveren

Tietgens Plads 9, 1. tv 8000 Århus C Kim@amrg.dk tel 30338530 CVR 31703573

Arbejdsmiljøledelse

Arbejdspladsvurdering

arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdspladsindretning

Undervisning i arbejdsmiljø, sikker adfærd og ergonomi

Salg af sikkerhedsskilte

Arbejdsmiljøledelsessystemer

ArbejdsmiljøPosted by Kim Øyvind Hansen Mon, March 29, 2010 15:52:52

Hvert arbejdsmiljøledelsessystem er specifikt for den pågældende virksomhed. I Danmark findes arbejdsmil-jøledelsessystemer, der er opbygget inden for rammerne af ISO 14000 (miljøledelse), ISO 9000 (kvalitetsledelse) samt OHSAS 18001, DS/OHSAS 18001 og efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 923.

Nedenfor er opstillet en oversigt over de krav, som udgør et typisk arbejdsmiljøledelsessystem. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i Arbejdsministeriets krav til arbejdsmiljøcertifikat og kan derfor bedst betragtes som en sammenskrivning af kravene i Arbejdsministeriets bekendtgørelse 923 fra 2001 samt DS/OHSAS 18001.

Virksomheder, som ønsker at implementere arbejdsmiljøledelse efter enten DS/OHSAS 18001 eller Arbejdsministeriets bekendtgørelse 923 fra 2001 eller et helt andet system, bør indhente grundteksterne, idet oversigten nedenfor alene tjener som en introduktion.

Både DS/OHSAS 18001 og Arbejdsministeriets bekendtgørelse 923 fra 2001 stiller krav til, at ledelsessystemet udformes, så det passer til den enkelte virksomhed. Det indebærer, at der bl.a. skal tages hensyn til eksisterende ledelses-systemer, kompleksiteten af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, antallet af medarbejdere mv.

Virksomheder i byggebranchen kan opnå arbejdsmiljøcertifikat, men det er ikke muligt for byggepladser at blive arbejdsmiljøcertificerede.

Krav til et arbejdsmiljøledelsessystem

1. Kortlægning af arbejdsmiljøet - APV
Virksomheden skal udarbejde skriftlige procedurer for: kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og - problemer, herunder type, alvor og omfang. På baggrund heraf udarbejdes en prioriteret handlingsplan.

Ved prioritering af arbejdsmiljøindsatsen skal virksomheden forholde sig til og inddrage arbejdsmiljølovbestemte krav samt tage hensyn til de tekniske og økonomiske muligheder og rammer.

2. Arbejdsmiljøpolitik
Arbejdsmiljøpolitikken skal indeholde rammer, aktiviteter og realistiske målsætninger for arbejdsmiljøarbejdet. Politikken skal være skriftlig og udarbejdes under inddragelse af medarbejderne.

3. Ulykkes- og risikovurdering
Der skal udarbejdes skriftlige procedurer som sikrer, at potentielle risici bliver identificeret, og at der tages passende forholdsregler med henblik på at forebygge og håndtere eventuelle ulykker samt nær-ved-ulykker.

4. Organisering
Virksomheden skal sikre, at dokumentationen for lede-lsessystemet indeholder en beskrivelse af virksomhe-dens organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Herunder fast-læggelse af opgaver samt beskrivelse af ansvar og beføjelser i relation til arbejdsmiljøarbejdet.

5. Kommunikation og information
Der skal udformes skriftlige procedurer, der sikrer kom-munikation mellem de forskellige niveauer i virksom-heden vedrørende arbejdsmiljøforholdene samt proce-durer, der sikrer, at medarbejderne er bekendt med virksomhedens sikkerhedsregler og arbejdsmiljøpolitik.

6. Lovpligtige krav
Der skal udformes skriftlige procedurer, der sikrer, at eksisterende og nye krav i arbejdsmiljølovgivningen bli-ver identificeret og efterlevet samt integreret i systemet. Certifikatet skal omfatte alle aktiviteter i en eller flere produktionsenheder for at kunne medføre lempelser i forhold til Arbejdstilsynets regler.

7. Uddannelse og træning
Der skal udformes skriftlige procedurer, der sikrer, at medarbejderne opnår de sikkerheds- og sundheds-mæssige færdigheder samt anden relevant uddannelse, der kræves for gennemførelsen af deres arbejde.

8. Procedure for inddragelse af arbejdsmiljøforhold
Virksomheden skal udarbejde skriftlige procedurer, som sikrer, at arbejdsmiljøforhold inddrages ved indkøb, projektering, ændring og indførelse af nye arbejds-processer mv., samt procedurer der sikrer vedlige-holdelse af de tekniske foranstaltninger ved brug af farlige stoffer og materialer mv.

9. Dokumentation
Virksomheden skal udarbejde skriftlige procedurer, der sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet bliver dokumenteret og data gemt, hvor det er relevant.

10. Intern kontrol
Virksomheden skal udarbejde skriftlige procedurer for:

Intern arbejdsmiljøgennemgang eller sikkerheds-rundering med periodisk kontrol af, at retningslinier for arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes i praksis.

Interne audits, hvor det kontrolleres, om systemet er udformet og fungerer tilfredsstillende efter hensigten.

Ledelsens gennemgang. Med udgangspunkt i bl.a. inputs fra interne audits evaluerer den øverste ledelse arbejdsmiljøledelsessystemet for at sikre, at det fortsat er egnet.

Kun for Arbejdsministeriets bekendtgørelse 923 fra 2001

11. Sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked

Virksomheden skal under medvirken af medarbejderne eller deres repræsentanter have besluttet, hvordan den konkret vil arbejde med sundhedsfremme samt det rummelige arbejdsmarked.

12. Arbejdsmiljøredegørelse
Virksomheden skal udarbejde procedurer for udarbej-delse og vedligeholdelse af en skriftlig arbejds-miljøredegørelse med virksomhedens arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljøarbejde, væsentligste arbejdsmiljøforhold og eventuelle arbejdsmiljøproblemer, arbejdsulykker, og forebyggelse samt beslutninger i relation til det rum-melige arbejdsmarked og sundhedsfremme.

(Kilde: Arbejdsmiljoviden.dk)