Arbejdsmiljørådgiveren

Arbejdsmiljørådgiveren

Tietgens Plads 9, 1. tv 8000 Århus C Kim@amrg.dk tel 30338530 CVR 31703573

Arbejdsmiljøledelse

Arbejdspladsvurdering

arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdspladsindretning

Undervisning i arbejdsmiljø, sikker adfærd og ergonomi

Salg af sikkerhedsskilte

Virksomhedens egenindsats

ArbejdsmiljøPosted by Kim Øyvind Hansen Fri, January 08, 2010 11:02:32

Denne procedure indeholder en beskrivelse af kontrolniveauet for egenindsatsen i forbindelse med Arbejdstilsynets screening og tilpassede tilsyn.

Kravene til virksomhedernes egenindsats består af 5 hovedpunkter:
Sikkerhedsarbejdet
Arbejdspladsvurdering
Ulykker
Kemi
Andre områder
Sikkerhedsarbejdet (kun pligtige virksomheder)

Du skal kontrollere, hvordan virksomhedernes sikkerhedsarbejde er organiseret (de overordnede linier). Det betyder, at du skal få følgende områder belyst.
Kontrol af sikkerhedsorganisation


Organiseringen af sikkerhedsarbejdet
På virksomheder med 10 eller flere ansatte, er der krav om at der er etableret en sikkerhedsorganisation, herunder at der er valgt sikkerhedsrepræsentanter og udpeget arbejdsledere. Hver sikkerhedsgruppe består af en sikkerhedsrepræ-sentant og en arbejdsleder.

På virksomheder med 20 eller flere ansatte, er der krav om, at der er etableret et sikkerhedsudvalg.

Du skal kontrollere, om virksomheden har organiseret sikkerhedsarbejdet jf. de ovenstående retningslinier. Husk at antal ansatte tælles på j-enhed.

Dækning
Du skal kontrollere, om sikkerhedsorganisationen dækker alle ansatte på virksomheden.

Arbejde på midlertidige eller skiftende arbejdssteder (fx bygge- og anlæg)
Ved arbejde, der helt eller delvist udføres på midlertidige eller skiftende arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted, herunder bygge- og anlægsarbejde, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres, når en arbejdsgiver har 5 eller flere beskæftiget på udearbejdsstedet, og arbejdet foregår i en periode af en vis varighed.

Du skal være opmærksom på, at der - udover de generelle regler for sikkerhedsorganisation - gælder nogle særlige regler for arbejde på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, fx byggepladser o.l.

Det gælder i forhold til, hvornår sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal organiseres gennem en sikkerhedsorganisation:
• Der skal vælges en sikkerhedsrepræsentant, når en arbejdsgiver har 5 eller flere beskæftiget på udearbejdsstedet, og arbejdet foregår i en periode af en vis varighed (mindst 14 dage).
• Ved bygge- og anlægsarbejde på midlertidige arbejdssteder skal der oprettes et sikkerhedsudvalg for det midlertidige arbejdssted, når den enkelte arbejdsgiver har 20 ansatte eller derover beskæftiget på stedet i et tidsrum på 4 uger og derover.
Arbejdsmiljøuddannelsen

Tilmelding til arbejdsmiljøuddannelsen
Medlemmerne af sikkerhedsorganisationen skal have gennemgået eller være tilmeldt en arbejdsmiljøuddannelse. Medlemmerne skal være tilmeldt arbejdsmiljøuddannelsen senest 4 uger efter de er blevet valgt.

Det accepteres dog, at enkelte sikkerhedsgruppemedlemmer endnu ikke er tilmeldt arbejdsmiljøuddannelsen inden for 4 ugers fristen når:
• enkelte sikkerheds-gruppemedlemmer har deltaget i et §9-kursus før 1. april 1991 og efterfølgende er blevet valgt, men endnu ikke har deltaget i en gyldig arbejdsmiljøuddannelse.
• virksomheden kan godtgøre at de er uden skyld i at 4 ugers fristen ikke er overholdt. Fx kan en sikkerhedsrepræsentant have været tilmeldt et kursus, som efterfølgende er blevet aflyst.
For sikkerhedsgruppen på midlertidige arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsområdet, er tilmeldingsfristen senest 2 uger efter sikkerhedsgruppens oprettelse.

Tilsynscentrene kan dispensere fra kravet om gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelsen, når den ansatte på andre måder har opnået de kvalifikationer, der opnås under arbejdsmiljøuddannelsen. Der skal i den forbindelse lægges vægt på følgende kriterier:
1. Man skal have beskæftiget sig med arbejdsmiljø i bred forstand i minimum et år
2. Man skal have beskæftiget sig eller have uddannet sig i de metoder, som ligger til grund for arbejdet i en sikkerhedsorganisation
3. Man skal have rådgivet virksomheder eller have undervist i arbejdsmiljøarbejde.
Alle tre kriterier skal være opfyldt. Undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen vil eksempelvis kunne få dispensation.

Gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelsen
Medlemmerne af en sikkerhedsgruppe skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen inden 8 måneder efter etableringen af sikkerhedsgruppen.

Du skal være opmærksom på, at inden for branchen ’Kontor og administration’ er arbejdsmiljøuddannelsen på 30 timer i stedet for 37 timer (se bekendtgørelse nr. 806 af 8. juli 2008 bilag 1). Det er branchetilhørsforholdet og ikke den enkeltes arbejdsfunktion, der afgør om uddannelsen må være på 30 timer (det betyder, at en kontoransat i fx jern og metaindustrien skal have en uddannelse på 37 timer).
Arbejdspladsvurdering
Du skal alene kontrollere arbejdspladsvurderingens overordnede struktur jf. de punkter, der er nævnt nedenfor. Du skal ikke foretage en kvalitetsvurdering af indholdet i de enkelte elementer.

Der er følgende krav til arbejdspladsvurderingen:
Der skal være gennemført en kortlægning af arbejdsmiljøet, der dækker alle afdelinger/arbejdssteder.
Hvis kortlægningen har vist, at der er arbejdsmiljøproblemer skal de være vurderet/prioriteret og indført i en handlingsplan med retningslinier for opfølgning.
Sikkerhedsorganisationen/de ansatte skal være inddraget i APV-arbejdet.
Sygefravær skal være inddraget i arbejdspladsvurderingen
Arbejdspladsvurderingen skal være skriftlig.
Arbejdspladsvurderingen skal være tilgængelig for de ansatte.
Arbejdspladsvurderingen må gerne ligge i elektronisk form, blot den er frit tilgængeligt eller kan udskrives.
Arbejdspladsvurderingen skal ligeledes være tilgængelig for ansatte, herunder for ansatte inden for bygge- og anlæg og på midlertidige og skiftende arbejdssteder. Kommer de ansatte jævnligt på hjemmeadressen (f.eks. én gang om ugen) eller giver de ansatte udtryk for, at de ved hvor og hvordan de kan rekvirere arbejdspladsvurderingen, hvis de har behov for den, kan du betragte arbejdspladsvurderingen som tilgængelig for den ansatte.
Der skal være foretaget en revision af arbejdspladsvurderingen senest hver 3. år.
Krav til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på midlertidig og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsområdet
Alle arbejdsområder skal medtages i forbindelse med udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen, herunder også arbejde som foregår uden for p-enhedens adresse. Det skal således vurderes, om der også her er arbejdsmiljøproblemer, der skal håndteres på lige fod med problemerne på den faste arbejdsplads. Det er ikke en pligt, at der, som led i arbejdspladsvurderingen, er udarbejdet arbejdsinstruks for det pågældende arbejde (proces-APV).
Hvis arbejdspladsvurderingen er under revision


Arbejdspladsvurderingen kan være under revision ved screeningen. I det tilfælde skal du vurdere, hvor længe revision har været i gang.

Afhængig af j- og p-enhedens størrelse kan revisionen tage fra 1 dag til mellem 3 og 6 måneder. Vurderer du, at APV-arbejdet er gået i stå eller har taget længere tid end rimeligt, skal du ikke acceptere arbejdspladsvurderingen.
Ulykkesrisiko (hvornår skal du reagere)
Ulykker, anmeldelse og undersøgelse

J-enheden skal anmelde alle arbejdsulykker på p-enheden med 1 eller flere dages fravær ud over tilskadekomstdagen til Arbejdstilsynet.

Ved screeningen skal du undersøge følgende spørgsmål:

Har der været arbejdsulykker på p-enheden?
Anmeldte arbejdsulykker på p-enheden vil fremgå af rejsekortet.
Har p-enheden anmeldt arbejdsulykkerne?
Har p-enheden ikke fulgt reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker, skal du reagere (udtage p-enheden til tilpasset tilsyn/afgive et påbud jf § 1 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 33, om anmeldelse af arbejdsulykker mv. til Arbejstilsynet).
Brugsanvisninger til tekniske hjælpemidler

Hvis det er relevant kontrollerer du ved gennemgangen af p-enhedens arbejdsmiljø, om der er brugsanvisninger til CE-mærkede maskiner og trykbærende udstyr.

Der foretages ingen kvalitetsvurdering. Vurderingen baserer sig alene på, om materialet eksisterer.

Forpligtelsen til at udarbejde brugsanvisningen ligger hos producenten/importøren, men det er arbejdsgiveren som skal sørge for, at brugsanvisningen er til stede.
Lovpligtige uddannelser

Hvis der på p-enheden udføres arbejde, der kræver særlig uddannelse kontrollerer du, om de ansatte har gennemført lovpligtig uddannelse. Det drejer sig ex. om uddannelse til truckkørsel, teleskoplæssere, kran- og stilladsarbejde og kedelpasser (kontrolklasse A og B).

De personer, som anvender disse maskiner dvs. både arbejdsgiver og ansatte, skal have gennemgået de lovpligtige uddannelser. Arbejdsgiveren skal dog ikke have stilladsuddannelsen.

Du skal dog være opmærksom på, at Arbejdstilsynet i nogle tilfælde kan give dispensation i forhold til ovenstående. Du kan henvende dig til juristen i dit eget center hvis du har spørgsmål om dispensation.
Lovpligtige eftersyn


Hvis det er relevant kontrollerer du ved gennemgangen, om p-enhedens hejseredskaber og spil, løfteredskaber, transportredskaber, presser, centrifuger og trykbærende udstyr har gennemgået lovpligtige eftersyn (jf. gældende bekendtgørelser for områderne og leverandørens forskrifter).

Det kemiske område
Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer
Hvis der anvendes faremærkede stoffer og materialer kontrollerer du, om der foreligger arbejdspladsbrugsanvisninger for disse. Det er alene materialets eksistens, der er relevant for vurderingen. Der foretages altså ingen kvalitetsvurdering.

Det væsentlige er, at p-enheden dokumenterer, at der er styr på brugsanvisninger i forhold til produktionen. Din vurdering af dette afhænger af:
Virksomhedstype/branchetype.
Type af stof/materiale.
Mængden, der anvendes.
Hvor ofte det anvendes.
Lovpligtige uddannelser
Hvis der på p-enheden udføres arbejde, der kræver særlig uddannelse kontrollerer du, om de ansatte, der arbejder med epoxy, styren, asfalt, svejsning og skæring og asbest har gennemgået den særlige lovpligtige uddannelse.

Både arbejdsgiver og ansatte skal have gennemgået de lovpligtige uddannelser for at udføre arbejdet.
Arbejde med kræftfremkaldende stoffer
Du spørger ved gennemgangen om arbejde med eventuelle kræftfremkaldende stoffer og materialer, er anmeldt til eller godkendt af Arbejdstilsynet eller om brugen kræver dispensation., herunder om p-enheden har fået en sådan.
Andre områder

Oplæring og instruktion til de ansatte om arbejdsmiljø

Du kontrollerer ved gennemgangen, hvor det er relevant, om de ansatte har fået instruktion i de arbejdsopgaver, som de udfører.

Instruktionen behøver ikke at være skriftlig. Det afgørende er, at ledelsen og SiO/ansatte på overbevisende måde kan gøre rede for, at oplæring og instruktion finder sted.
(Kilde:At)